Sloopwerken

Sloopmanagment, is meer dan alleen een sloopveiligheidsplan?

 

 • inventariseren van asbest in gebouwen
 • aanvragen van een omgevingsvergunning
 • opstellen van een sloopbestek
 • opstellen van een V&G-plan ontwerpfase
 • opstellen van een betrouwbare sloopraming
 • verzorgen van de aanbestedingsprocedure
 • Advies inzake sloop en recycling

 

De mogelijkheden voor recycling en “circulair slopen” beginnen reeds in de planfase van het project. De juiste aanpak van het werk en de meest effectieve planning zullen bepalen in hoeverre materialen kunnen worden gerecycled of in het afvalstadium terecht komen.

Wij kunnen U uitgebreid adviseren ten aanzien van de meest effectieve wijze van slopen. Daarbij letten wij op de technische aanpak van het werk, de mogelijkheden om te recyclen en de tijdsduur.

Wij kunnen een specifiek bouwstoffen onderzoek verrichten waarbij materiaalstromen in het sloopproces reeds worden gescheiden. Dit kan bij grotere projecten tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden.

Bij aanbestedingsprocedures kan een EMVI-beoordeling (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) vereist zijn. Ook ten aanzien van EMVI-criteria en de wijze van toetsing van inschrijvingen aan deze criteria kunnen wij U adviseren.

Begroting

Een sloopwerk is vaak lastig in kosten uit te drukken. Bij het slopen spelen vele factoren een rol in de prijsvorming: 

 • hoeveel asbest (of andere gevaarlijke stoffen) moet(en) er gesaneerd worden,
 • welke veiligheidsaspecten of omgevingsaspecten spelen een rol;
 • welke sloopmaterialen komen vrij en in welke hoeveelheden;
 • welke mogelijkheden zijn er voor recycling;
 • welke slooptechniek kan of moet worden toegepast;
 • wat is het tijdsbestek (planning) waarin het werk gereed moet worden gemaakt;
 • welke hulpconstructies zijn nodig (zoals damwanden, stutwerken etc).

 

Op basis van een beoordeling van het te slopen gebouw kunnen wij een gedetailleerde begroting maken voor alle kosten van het sloopwerk. Deze begroting is een belangrijk ijkpunt bij het toetsen van offertes of inschrijvingen van sloop aannemers. Tevens is het mogelijk om verschillende wijzen van slopen door te rekenen waarbij verschillen vormen van uitvoering ten aanzien van slooptijd, technische uitvoering en recycling worden beschouwd.

Elke begroting geeft een gedetailleerd inzicht in man-uren, machine-uren, aan te brengen constructies, kosten van afvalstoffen, kosten van recycling, kosten van asbestsanering, overhead kosten etc.

 • Bestek en aanbesteding
 • Directievoering en projectbegeleiding
 • Gunning
 • Oplevering

 

De oplevering omvat een gedetailleerde controle van het werk, het werkterrein, eventuele belendingen etc. Gecontroleerd wordt of aan alle bestekeisen is voldaan en de juiste kwaliteit van werk is geleverd. Iedere oplevering wordt schriftelijk vastgelegd op een proces-verbaal van oplevering. Alle documenten van afgevoerde materialen en afvalstoffen worden verzameld en aan de opdrachtgever overhandigd.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak omschrijft alle fasen van het werk en bevat een planning in tijd. Binnen het plan van aanpak kunnen meerdere alternatieven voor de uitvoering van het werk worden bekeken. Reeds in het plan van aanpak kunnen keuzen worden gemaakt voor de aanpak van het werk die invloed hebben op de kosten, de mogelijkheden voor recycling of tijdsaspecten.

Op basis van het plan van aanpak kan een kosten begroting worden berekend voor het gehele werk of voor verschillende alternatieven van uitvoering.

Naast de technische aspecten kunnen wij ook het Veiligheids- & Gezondheidsplan opstellen voor het uit te voeren werk. Het V&G plan is verplicht bij alle asbestsaneringen en sloopwerken. In dit V&G plan worden alle risico’s van het werk geïnventariseerd en worden veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

Projectvoorbereiding

Bij de voorbereiding van projecten zullen wij een aantal aspecten onder de loep nemen:

 • technische aspecten van het werk;
 • veiligheidsaspecten;
 • planning van het werk;
 • diverse zaken met betrekking tot de omgeving, hinder en overlast, verkeerssituatie etc.;
 • wij kunnen desgewenst een opname maken van alle belendende gebouwen en de bestaande bouwkundige situatie vastleggen.

 

De opname van belendingen wordt specifiek ingezet om de bestaande toestand van de omliggende gebouwen vast te leggen. Er wordt een beoordelingsrapport gemaakt met een gedetailleerde fotorapportage als bijlage. Het vastleggen van de bestaande situatie dient met name om bij claimsituaties helderheid te kunnen bieden.

Projectinspecties

Wij kunnen voor u een inspectie verrichten bij een project in uitvoering. Dit is mogelijk bij alle vormen van asbestsaneringen en sloopwerken.
Bij de inspectie wordt gelet op de (contractuele) afspraken en op alle wettelijke verplichtingen.

Van elke inspectie wordt een inspectierapport opgemaakt.

Projectinspecties kunnen ook in het kader van “second opinion” worden verricht. Wij beoordelen het project op geheel onafhankelijke wijze.

 • Projectbegeleiding (HVK)
 • Begeleiding sloopwerk projectplan ontwerp & uitvoeringsfase
 • Begeleiding & onderhoud SVMS-certificeringsysteem